Klachten, suggesties en complimenten

Suggesties en klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen er situaties ontstaan waar u niet tevreden over bent of waar u andere ideeën over heeft. Wanneer u een wens, idee of klacht heeft, horen wij dat graag. Wij kunnen onze dienstverlening dan verbeteren.

Welke stappen kunt u nemen? Het is belangrijk dat uw mening op de juiste plek terechtkomt. Zo kunnen wij aan uw wensen tegemoet komen of onvrede snel oplossen.

Praten met de betrokkenen

Een open en eerlijk gesprek lost veel op, het is goed mogelijk dat er sprake is van een misverstand of iets dat eenvoudig aangepast kan worden. U kunt uw wens, idee of klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker(s), stagiair, vrijwilliger of diens leidinggevende. Vaak lukt het om in goed overleg al tot een oplossing te komen.

U kunt uw klacht, suggestie of compliment ook schriftelijk indienen bij een medewerker of de directie van Thoes in’t Groen.

Vertrouwenspersoon

Wanneer u er niet zelf uitkomt met de betreffende persoon of leidinggevende of het moeilijk vindt het probleem bespreekbaar te maken, kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen. Deze biedt een luisterend oor en geeft waar mogelijk advies. Samen met u wordt besproken wat u wilt en hoe dit het beste bereikt kan worden.

U kunt op werkdagen contact opnemen met:

Mirjam van Dijk
E: info@omapp-advies.nl
Tel.nr: 06 – 159 009 58

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie – “Er is iets mis gegaan

Natuurlijk is een goed gesprek tussen u en betrokkenen het beste, als er sprake is van ontevredenheid of een klacht. Het kan voorkomen dat uw klachten niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden of u wilt uw onvrede met een onafhankelijke functionaris bespreken. In dat geval kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, via:

“Er is iets mis gegaan”
E: info@erisietsmisgegaan.nl
Tel.nr: 035 – 203 15 85

Postbus 3045, 3660 DA Soest
www.erisietsmisgegaan.nl

De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig overeenkomstig de wet, de voor hem geldende beroepsnormen en functiebeschrijving. Thoes in‘t Groen onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de klachtenfunctionaris zijn werkzaamheden bij een klacht verricht. Dit houdt in dat de directie van Thoes in‘t Groen zich niet mengt in de manier waarop de klachtenfunctionaris in een individueel geval zijn werkzaamheden verricht. De klachtenfunctionaris heeft derhalve een professionele autonomie, zoals ook hulpverleners bezitten.

De klachtenfunctionaris kan een gesprek op gang brengen en bemiddelen om een oplossing te vinden waar alle betrokken partijen tevreden over zijn. De klachtenfunctionaris spant zich in om er voor te zorgen dat de klacht wordt afgehandeld op een persoonlijke manier, waarbij cliënten zich gehoord voelen. Belangrijk hierbij is dat de klachtafhandeling niet te lang duurt en dat de klachtafhandeling er toe bijdraagt dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Geschillencommissie

Kan de klacht ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris van www.erisietsmisgegaan.nl u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

Onafhankelijke ondersteuning

Cliënten met een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunnen via de Klachtenfunctionaris ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt gratis met informatie, advies en ondersteuning. Informatie hierover is te vinden op: www.regelhulp.nl.

Tot wanneer kunt u een klacht indienen?

Hoe sneller u uw onvrede of klacht kenbaar maakt, hoe eerder een oplossing wordt gevonden. De ervaring leert dat men om allerlei redenen wacht om een klacht in te dienen. Blijf liever niet met klachten rondlopen. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. U kunt tot maximaal twee jaar na het plaatsvinden van de onvrede een formele klacht bij ons indienen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie.

Kans op verbetering

Thoes in’t Groen kijkt regelmatig naar welke klachten veel voorkomen. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Van de geregistreerde klachten wordt jaarlijks een verslag gemaakt voor de directie en de cliëntenraad. De hoofdlijnen hiervan worden opgenomen in ons jaarverslag.

Contact en informatie

Bestuurder
Thoes in’t Groen
Mej. A. Talmaweg 4
9439 PE Witteveen
Tel.nr: 0593 – 763 077
E: info@thoesintgroen.nl