In- en uitsluitingscriteria

Thoes in’t Groen is wat betreft de zorg- en woonfunctie geheel toegerust om lang- en kortdurende verzorging, verpleging, begeleiding en wonen te bieden aan mensen met een sociale-, geestelijke- of lichamelijke beperking.

Thoes in’t Groen levert de volgende diensten:

 • Verzorgd Wonen
 • Zorg en Verpleging (24 uur)
 • Huishoudelijke Hulp
 • Begeleiding
 • Dagbesteding

Bij Thoes in’t Groen wordt geborgd dat:

 • De liefdevolle zorgverlening en begeleiding wordt uitgevoerd door een vast team van enthousiaste, ervaren en deskundige zorgverleners.
 • De cliënten/bewoners zorg op maat krijgen in een kleinschalige woon-en leefomgeving.
 • De activiteiten -en resterende zelfredzaamheid- maximaal, met behoud van privacy, wordt gefaciliteerd in een rustige (maar niet eenzame) en geborgen omgeving.
 • Het volledige pakket aan zorg, van huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging specifiek wordt afgestemd op de wensen van cliënten op basis van het zorgplan.
 • De zorg 24 uur bereikbaar is.
 • Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt de cliënt bij Thoes in’t Groen kan blijven wonen (uitzonderingen zijn beschreven bij uitsluitingscriteria).
 • Vertegenwoordigers (zoals: (para) medici, bewindvoerders, familieleden) inspraak hebben op de geleverde zorg- en dagbesteding.

Thoes in’t Groen hanteert daarnaast uitsluitingscriteria. Hiermee geven wij de mogelijkheden en grenzen aan van onze zorg- en dienstverlening. We bespreken onze mogelijkheden en grenzen met de cliënt en/of eerste contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger in het kennismakingsgesprek en bij de intake. Dit onderwerp komt verder aan de orde bij elke evaluatie en verder naar behoefte van de cliënt of de organisatie. De mogelijkheid kan ontstaan dat de cliënt niet langer de juiste zorg gegeven kan worden bij Thoes in’t Groen. Het belang van de cliënt staat op de voorgrond: de goede zorg op de juiste plaats. En niet het “behoud” van een cliënt voor Thoes in’t Groen. De in- en uitsluitingscriteria zijn een richtlijn, waarvan in bijzondere omstandigheden beargumenteerd afgeweken kan worden.

Insluitingscriteria

We bieden zorg aan cliënten met een geldige PGB indicatie. Cliënten die baat hebben bij een beschermde woonomgeving of dagbesteding in kleinschalige setting kunnen bij Thoes in’t Groen terecht. Belangrijk bij inclusie/insluiting is dat nieuwe cliënten in de bestaande groep passen.

Uitsluitingscriteria

Het kan voorkomen dat Thoes in’t Groen niet meer de noodzakelijke zorg aan de cliënt kan bieden. In overleg met de cliënt, huisarts en familie zal in zo’n situatie een aanvraag tot overplaatsing naar bijvoorbeeld een andere instelling ingediend worden. Redenen waarom een cliënt kan worden overgeplaatst:

 • De cliënt is een gevaar voor zichzelf;
 • De cliënt is een gevaar voor medebewoners;
 • De cliënt bezorgt aanhoudend overlast aan medebewoners;
 • Er zijn beschermende en vrijheidsbeperkende maatregelen nodig, hetgeen niet is toegestaan binnen Thoes in’t Groen;
 • De zorgvraag is zo complex, dat de continuïteit van de zorg niet gewaarborgd kan worden;
 • Wanneer de zorg die de cliënt nodig heeft de huidige indicatie overstijgt en een herindicatie niet aan de cliënt of Thoes in’t Groen wordt toegekend;
 • Cliënt dwaalgedrag vertoont vanwege dementie;
 • Wanneer het medisch niet meer verantwoord is.

Wanneer een bepaald probleem aan de orde is, wordt deskundige hulp ingeroepen om te proberen het probleem op te lossen. In een dergelijke situatie wordt advies gevraagd aan deskundigen in overleg met de huisarts. Blijft ondanks advies van de deskundige het probleem bestaan, kan een aanvraag tot overplaatsing overwogen worden.